Privacy verklaring

24-03-2021

The Me Project, gevestigd aan Meerstraat 8 5552 JE Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Me Project verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject en/ of re-integratie traject;
 • Het onderhouden van contact om de dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Beheer van het klantenbestand;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een profiel aan te maken;
 • Het afhandelen van de facturatie;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt omdat je gebruik maakt van de dienstverlening van The Me Project. Deze persoonsgegevens heb je zelf verstrekt en /of zijn verstrekt door de opdrachtgever. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die de The Me Project verwerkt.

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel binnen het portaal van The Me project aan te maken, in overige correspondentie en telefonisch;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

The Me Project verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras: indien u hulp nodig hebt bij uw CV waar mogelijk uw foto op staat is ras te herleiden;
 • Gezondheid: enkel de gegevens die door u of uw opdrachtgever met goedkeuring van u, aan ons worden verstrekt;
 • Burgerservicenummer (BSN): enkel de gegevens die door u of uw opdrachtgever met goedkeuring van u, aan ons worden verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Me Project zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat The Me Project zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Me Project verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou en/ of de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van The Me Project (bijvoorbeeld facturatie gegevens) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Me Project gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Me Project en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waar The Me Project over beschikt in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@themeproject.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Me Project neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@themeproject.nl

The Me Project wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.